Algemene Voorwaarden Trix Group

1. Definities
- Dienstverlener: TRIX GROUP BV, met ondernemingsnummer 0793.636578 en zetel te Lindestraat 91, 3545 Loksbergen (Halen)
- Opdrachtgever: elke partij die met de dienstverlener een overeenkomst sloot of waarmee onderhandelingen en gesprekken gevoerd worden met het oog op het eventueel sluiten van een overeenkomst.
- Overeenkomst: het contract van bepaalde of onbepaalde duur dat gesloten wordt tussen de dienstverlener en de opdrachtgever waarbij de dienstverlener zich ertoe verbindt om, tegen betaling van een vaste of variabele prijs, bepaalde diensten te leveren.

2. Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, documenten, informatiebrochures en overeenkomsten, mondeling dan wel schriftelijk, van de dienstverlener en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als van uitvoerende aard.
2.2 In geval van tegenstrijdigheden tussen de algemene voorwaarden van de dienstverlener en deze van de opdrachtgever primeren de algemene voorwaarden van de dienstverlener. In geval van tegenstrijdigheden tussen de algemene voorwaarden en de Overeenkomst primeren de bepalingen uit de Overeenkomst.

3. Aanbieding en acceptatie
3.1 Alle offertes en prijsopgaven door of van de dienstverlener zijn vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud als levertijd betreft. Tenzij anders overeengekomen, heeft de offerte een geldigheidsduur van 30 dagen na offertedatum.
3.2 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever schriftelijk de dienstverlener in kennis stelt van zijn/haar akkoord met de offerte.

4. Duur en beëindiging
4.1 Een overeenkomst van onbepaalde duur kan door elk van de partijen worden beëindigd door schriftelijke en aangetekende mededeling aan de wederpartij met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Indien de opdrachtgever een overeenkomst voor onbepaalde tijd beëindigt zonder inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden, is de dienstverlener gerechtigd op een opzegvergoeding gelijk aan twee maanden conform de bij Overeenkomst overeengekomen prijs.
4.2 Een overeenkomst van bepaalde duur kan door elk van de partijen, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, worden beëindigd door schriftelijke en aangetekende mededeling aan de wederpartij uiterlijk drie maanden voor het verstrijken van de duurtijd van de overeenkomst. Indien geen opzeg gebeurde of de opzeg niet tijdig gebeurde, wordt de overeenkomst met dezelfde modaliteiten automatisch verlengd voor een periode van één jaar.
4.3 In geval van een opschorting van werkzaamheden op verzoek van of ten gevolge van een handelen of nalaten van de opdrachtgever, is de dienstverlener gerechtigd om voor de periode van opschorting een vergoeding te vragen gelijk aan 10% van de overeengekomen vaste prijs en dit voor iedere maand dat de situatie aanhoudt. Werd een variabele prijs overeengekomen, dan wordt de vergoeding berekend door het gemiddelde van de prijs die de dienstverlener factureerde tijdens de drie maanden voorafgaand aan de maand van opschorting van de werkzaamheden.
4.4 De dienstverlener heeft het recht om de overeenkomst zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, onder voorlopig bewind werd geplaatst of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. In deze gevallen heeft de opdrachtgever geen recht op een schadevergoeding ten gevolge van de beëindiging van de overeenkomst.

5. Ethische verantwoordelijkheid
5.1 De dienstverlener voert geen ethisch onverantwoorde (deel)opdrachten uit, noch verleent zij medewerking aan deze opdrachten. Zij behoudt zich het recht voor om onderhandelingen onmiddellijk af te breken of de Overeenkomst, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang te beëindigen indien zij kennis krijgt van ethisch onverantwoorde handelingen of opdrachten uitgevoerd door de opdrachtgever.
5.2 De dienstverlener stelt de opdrachtgever schriftelijk in kennis van de verbreking van de onderhandelingen of van de beëindiging van de overeenkomst.
5.3 In dat geval heeft de opdrachtgever geen recht op een schadevergoeding ten gevolge van de beëindiging van de overeenkomst.

6. Situatie van overmacht
6.1 Geen van beide partijen is aansprakelijk voor vertraging of niet-nakoming van haar contractuele verplichtingen indien deze vertraging of niet-nakoming te wijten is aan (1) een gebeurtenis waarop zij geen invloed heeft en (2) waarvan de gevolgen redelijkerwijs niet konden worden voorzien ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst en (3) waarvan de gevolgen niet door passende maatregelen kunnen worden voorkomen.
6.2 Het betreffen abnormale en onvoorzienbare omstandigheden, die niet aan de fout van een partij zijn toe te rekenen, en die de nakoming van de verbintenissen weliswaar niet (noodzakelijk) onmogelijk maken, maar wel in aanzienlijke mate verzwaren of bemoeilijken. Te denken valt aan oorlog en oorlogsgevaar, terrorisme, oproer, molest, diefstal, brand, ingrijpende temperatuurschommelingen, waterschade, overstroming, aardbeving, pandemie en andere natuurrampen, verbeurdverklaring en belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van bevoegde internationale, nationale of regionale (overheids)instanties, gebrek aan grondstoffen, werkstaking, bedrijfsbezetting, blokkade, fabrieks- en vervoerstoringen, defecten aan machinerieën, niet-levering van noodzakelijke materialen, stroomstoring, storing zowel de eigen (tele)communicatielijnen als in deze van derden, ontploffing, een tekortschietende inzetbaarheid van uitvoerend personeel ten gevolge van ziekte, arbeidsongeschiktheid, persoonlijke onmisbaarheid, werkstaking, beëindiging van de arbeidsovereenkomst of freelancercontract, elke vertraging bij en tekortkoming door een toeleverancier.
6.3 Indien de situatie van overmacht niet langer dan twee maanden aanhoudt, behoudt de dienstverlener zich het recht voor om de uitvoering van de overeenkomst voor die periode te schorsen. Indien de situatie van overmacht langer dan twee maanden aanhoudt, is elke partij gerechtigd de overeenkomst tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van een opzegtermijn of opzegvergoeding. In dat geval behoudt de dienstverlener zich het recht voor om betaling te vorderen van de nog uitgevoerde en/of niet gefactureerde prestaties.

7. Prijzen
7.1 Indien een vaste prijs werd overeengekomen, heeft de vaste prijs betrekking op de in de overeenkomst vermelde werkzaamheden en diensten van de dienstverlener binnen de vastgelegde periode. Alle bijkomende prestaties, welke niet het voorwerp uitmaken van de Overeenkomst en welke door de dienstverlener moeten worden uitgevoerd boven op de prestaties vermeld in de Overeenkomst, of welke door de dienstverlener noodzakelijk worden geacht, worden afzonderlijk gefactureerd tegen de op dat ogenblik geldende tarieven.
7.2 Indien een variabele prijs werd overeengekomen, zullen de werkzaamheden op grond van nacalculatie en tegen de overeengekomen tarieven aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
7.3 Indien de offerte een richtprijs vermeldt, betreft dit een vrijblijvende inschatting van de kosten. De dienstverlener is niet gebonden door deze richtprijs.
7.4 Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

8. Betalingsvoorwaarden
8.1 Facturatie gebeurt maandelijks. Facturen worden overgemaakt per e-mail op het e-mailadres dat door de opdrachtgever wordt meegedeeld bij de aanvang van de werken. Een papierenversie van de facturatie kan ter beschikking gesteld worden op eenvoudig, schriftelijk verzoek aan info@trix.group van de opdrachtgever mits een administratiekost ten bedrage van 10,00 EUR
8.2 Bij de eerste samenwerking zal de eerste factuur onmiddellijk betaalbaar zijn vóór aanvang van de werken.
8.3 Facturen moeten uiterlijk tien dagen na factuurdatum worden voldaan. Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is, zonder voorafgaande ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum van de factuur een verwijlintrest aan de wettelijke intrestvoet verschuldigd, alsook een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 15% van de hoofdsom met een minimum van 250,00 EUR. Bij gebreke van tijdige betaling door de opdrachtgever, zal de dienstverlener gerechtigd zijn om, na een aangetekend schrijven onder de vorm van een ingebrekestelling, haar verplichtingen op te schorten tot op datum van de betaling van het volledig openstaande, gefactureerde bedrag inclusief verwijlintresten en forfaitaire schadevergoeding.
8.4 De opdrachtgever dient bezwaren tegen de factuur van de dienstverlener binnen de acht dagen na de factuurdatum schriftelijk kenbaar te maken aan de dienstverlener, bij gebreke waaraan de opdrachtgever geacht wordt de factuur te hebben aanvaard.

9. Intellectuele eigendomsrechten
De intellectuele eigendomsrechten op het door de dienstverlener vervaardigde materiaal berust bij de dienstverlener.

10. Vertrouwelijke informatie
10.1 Partijen zullen alle informatie die zij ontvangen van de andere partij met betrekking tot onder andere: gegevens (-bestanden) en/of met betrekking tot elkaars organisatie en/of andere vertrouwelijke, partijgebonden informatie, zoals onder andere gebruikersaccounts en wachtwoorden van softwareprogramma’s, beschouwen als vertrouwelijke informatie. Deze informatie kan niet openbaar gemaakt worden
10.2 Indien een partij vertrouwelijke informatie openbaar moet maken of ter beschikking moet stellen van derden op grond van wettelijke voorschriften of op rechterlijk bevel, dient zij de andere partij hiervan in kennis te stellen.
10.3 Deze geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie die: - rechtmatig en/of niet in strijd met de bepalingen van deze overeenkomst publiek is of beschikbaar wordt; - verplicht door de wet of door een onderliggende rechterlijke uitspraak openbaar moet worden gemaakt; - in het kader van een juridische procedure openbaar moet worden gemaakt; - op rechtmatige wijze is verkregen van derden; - op totaal van de wederpartij onafhankelijke wijze door de andere partij is ontwikkeld of ontdekt, mits dit door de partij die zich erop beroept kan worden aangetoond.

11. Aansprakelijkheid, vrijwaringen en uitsluitingen
11.1 Aansprakelijkheid van de dienstverlener voor schade aan derden, zijnde elke andere persoon of entiteit buiten de opdrachtgever, is uitgesloten.
11.2 De dienstverlener is enkel aansprakelijk voor de directe schade die het gevolg is van opzet of grove schuld van de dienstverlener en / of haar werknemers of aangestelden. In geen geval is dienstverlener aansprakelijk voor enige directe, gevolg -, speciale, incidentele of indirecte schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit de levering of gebruik van de diensten van de dienstverlener, voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving.
11.3 De aansprakelijkheid van de dienstverlener wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze overeenkomst ontstaat slechts indien zij door de opdrachtgever onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke werd gesteld, waarbij haar een redelijke termijn voor herstel van de tekortkoming werd gegeven, en de dienstverlener ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving te omvatten van de tekortkoming, teneinde de dienstverlener in staat te stellen adequaat te reageren.
11.4 Voorwaarde voor enige schadevergoeding wegens een toerekenbare tekortkoming is steeds dat de opdrachtgever onverwijld na het ontstaan van de schade de dienstverlener schriftelijk op de hoogte brengt.
11.5 De dienstverlener verbindt zich ertoe om naar best vermogen de overeenkomst uit te voeren.

12. Wijziging van de voorwaarden
12.1 De dienstverlener behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen tijdens de duurtijd van de overeenkomst. In dat geval zal de dienstverlener de opdrachtgever hiervan binnen een termijn van veertien dagen schriftelijk in kennis stellen.
12.2 Indien een specifieke bepaling van deze overeenkomst thans of in de toekomst om welke reden dan ook getroffen zou worden door nietigheid of ongeldigheid, dan zal dat niet de nietigheid van de volledige overeenkomst tot gevolg hebben. De nietige of ongeldige bepaling wordt in onderling overleg door de partijen vervangen door een geldige bepaling met dezelfde draagwijdte of een draagwijdte die er zo nauw mogelijk bij aanleunt.

13. Concurrentiebeding
13.1 Tijdens de duur van de Overeenkomst en tot zes maanden na de beëindiging ervan zal de opdrachtgever zich onthouden van directe of indirecte concurrerende activiteiten ten opzichte van deze van de dienstverlener binnen de provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Antwerpen en Limburg. In het bijzonder betreffen het volgende activiteiten: - het organiseren van een telesecretariaat voor dierenartsen, tandartsen, dakwerkers, advocaten; - het bieden van collectieve, administratieve ondersteuning aan dierenartsen, tandartsen, dakwerkers, advocaten.
13.2 Bij elke individuele inbreuk op de bepalingen van dit artikel, zal de dienstverlener recht hebben op een forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van 12.500,00 EUR, zonder dat bewijs van schade dient te worden aangetoond. Indien evenwel de werkelijk schade van de dienstverlener hoger is, kan een vergoeding gelijk aan de werkelijke schade worden gevorderd. De werkelijke schade mag met alle middelen van recht worden bewezen.

14. Afwervingsverbod
14.1 Gedurende de duurtijd van de Overeenkomst en gedurende een periode van zes maanden na de beëindiging van de Overeenkomst, onthoudt de opdrachtgever zich ervan om personeelsleden of aangestelden van de dienstverlener individueel of tezamen aan te zetten of trachten ertoe aan te zetten hun band met de dienstverlener te beëindigen of op enige andere manier tussen te komen in de relatie tussen de dienstverlener enerzijds en de betreffende personeelsleden of aangestelden anderzijds.
14.2 De niet-afwervingsverbintenis van de opdrachtgever geldt binnen de provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Antwerpen en Limburg.
14.3 Bij elke individuele inbreuk op de bepalingen van dit artikel, zal de dienstverlener recht hebben op een forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van 12.500,00 EUR, zonder dat bewijs van schade dient te worden aangetoond. Indien evenwel de werkelijk schade van de dienstverlener hoger is, kan een vergoeding gelijk aan de werkelijke schade worden gevorderd. De werkelijke schade mag met alle middelen van recht worden bewezen.

15. Geschillenregeling en toepasselijk recht
15.1 Deze Overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht.
15.2 In geval van een geschil over de interpretatie of de uitvoering van de overeenkomst verbindt elk van de partijen zich ertoe te goeder trouw te trachten het geschil door bemiddeling op te lossen door deel te nemen aan ten minste twee bemiddelingszittingen of -vergaderingen van minstens twee uur. Daartoe wordt een erkend bemiddelaar aangesteld waarvan de kosten voor gelijke helften worden gedragen door beide Partijen.
15.3 Bij gebrek aan een minnelijke schikking vallen alle geschillen die voortvloeien uit deze Overeenkomst onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Hasselt.
 
Laatste wijziging 09/05/2023

Contacteer Trix Group

info@trix.group
+32 11 123 222

© Copyright 2022-2023 - Trix Group - Alle rechten voorbehouden.
RPR Antwerpen, afdeling Hasselt