Privacy- en cookiebeleid

Trix Group is begaan met uw privacy en wil volkomen transparant zijn over de wijze waarop uw persoonsgegevens verzameld en gebruikt worden. Trix Group verbindt zich ertoe om te allen tijde de naleving te verzekeren van alle toepasselijke wetten en reglementen inzake gegevensbescherming.

Wanneer Trix Group uw persoonsgegevens verzamelt en gebruikt, handelt het als verwerkingsverantwoordelijke. Trix Group BV is een vennootschap naar Belgisch recht, ingeschreven onder nummer 0793.636.578 en met zetel te Lindestraat 91, 3545 Loksbergen (Halen), België.

Dit Privacybeleid bevat algemene informatie aangaande de persoonsgegevens die wij verzamelen en de wijze waarop wij die gegevens verzamelen, gebruiken en meedelen, evenals informatie aangaande de procedures die wij invoeren om uw recht op privacy te garanderen. Mogelijks zijn naast dit algemeen Privacybeleid ook specifieke richtlijnen van toepassing wanneer u gebruik maakt van online tools die door Trix Group ontwikkeld zijn en/of gebruikt worden.

Gelieve te noteren dat wij ons het recht voorbehouden dit Privacybeleid te wijzigen. De meest recente versie van dit Privacybeleid is terug te vinden op onze website.

Gegevens die wij verzamelen

Wij kunnen uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken wanneer u een beroep doet op onze diensten. Trix Group verzamelt onder meer de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • Functietitel
 • Contactgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Domicilieadres of adres vennootschapszetel
 • Btw-nummer
 • Gezondheidstoestand
  • Medische voorgeschiedenis (zoals o.a. informatie over eerdere ziektes, aandoeningen, of behandelingen, medicatie)
  • Leefgewoontes
  • Medicatiegebruik
 • Documenten vereist in het kader van de anti-witwaswetgeving (bv. kopie van uw identiteitskaart)

Wij beperken in ieder geval onze vraag naar persoonsgegevens tot wat nodig is om u de producten of diensten te bezorgen waarvoor u belangstelling getoond heeft of om aan uw vraag tegemoet te komen.

U kunt onze website raadplegen zonder dat u ons daartoe persoonsgegevens moet bezorgen. Indien u ons echter niet de gevraagde gegevens bezorgt, is het mogelijk dat wij u geen diensten kunnen leveren.

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor volgende doeleinden:

 • Verstrekken van het door u gevraagde advies
 • Verwerken van uw verzoek om inlichtingen
 • Verstrekken van andere diensten door u gevraagd
 • Klanten- en orderbeheer
 • Toegang verlenen tot online tools die door ons ontwikkeld zijn of gebruikt worden
 • Voldoen aan wettelijke voorschriften of andere dwingende verplichtingen
 • Verbeteren van onze diensten en beheren van de inhoud van onze website
 • Analyseren van het websiteverkeer

Wij verwerken uw persoonsgegevens dus enkel (i) voor de uitvoering van de dienstenovereenkomst die afgesloten werd tussen u en Trix Group, (ii) om u de informatie en/of hulp te kunnen bieden die door u wordt gevraagd, (iii) voor de nakoming van onze wettelijke verplichtingen of (iv) wanneer wij een rechtmatig belang hebben dit te doen en uw recht op privacybescherming daarbij niet geschonden wordt (bv. beheren van de inhoud van onze website).

In ieder geval bewaren wij uw persoonsgegevens niet langer dan de tijd nodig voor het bovenstaande. Behalve voor de strijd tegen het witwassen van geld, worden de gegevens niet langer dan vijf jaar na het laatste gebruik ervan, bijgehouden.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Trix Group kan uw persoonsgegevens delen met derden die namens ons diensten verlenen.

Deze derden hebben enkel toegang tot uw persoonsgegevens in de mate dat dit nodig is voor hun dienstverlening. Wij doen al het nodige opdat deze derden te allen tijde onze privacynormen eerbiedigen, evenals de wetten en reglementen inzake gegevensbescherming.

Het is ook mogelijk dat wij uw persoonsgegevens aan derden meedelen, inclusief wetshandhavingsinstanties, wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn, bv. in de strijd tegen het witwassen van geld.

Trix Group draagt uw persoonsgegevens niet over buiten de EER.

Het is mogelijk dat onze website links bevat naar andere websites die niet door Trix Group beheerd worden. Trix Group is niet aansprakelijk voor privacymaatregelen of de inhoud van deze websites.

Uw rechten

Onder bepaalde voorwaarden hebt u het recht om:

 • Een kopie van uw persoonsgegevens te vragen
 • Uw persoonsgegevens te verbeteren
 • Het wissen van persoonsgegevens te vragen
 • Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (bv. voor marketing doeleinden)
 • Uw toestemming te allen tijde in te trekken

Alle verzoeken, klachten of vragen kunnen gericht worden aan Jamie Van Camp via e-mail aan info@trixgroup. Wij zullen uw verzoeken, klachten of vragen onderzoeken en u tijdig antwoorden. U kunt ook een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit wanneer u niet tevreden bent over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Trix Group zet zich volledig in voor de bescherming van uw persoonsgegevens door gepaste organisatorische en technische maatregelen te nemen tegen niet-toegestane toegang tot de gegevens, onrechtmatige vernietiging of onvoorzien verlies ervan.

Contactpersoon

Als u vragen of aanbevelingen hebt in verband met dit Privacybeleid, gelieve dan een e-mail te sturen naar info@trixgroup ter attentie van Jamie Van Camp.

COOKIEBELEID

De website van Trix Group maakt gebruikt van cookies om beter aan uw noden en wensen tegemoet te komen. Door gebruik te maken van onze website aan de hand van eender welk apparaat, erkent u en stemt u ermee in dat cookies gebruikt worden overeenkomstig dit Cookiebeleid.

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekstbestand met informatie, opgeslagen door de server van de website die u bezoekt in de webbrowser van uw computer of uw mobiel apparaat.

Wij maken gebruik van cookies om te verzekeren dat uw browse-ervaring als bezoeker zo optimaal mogelijk is. Het gebruik van cookies laat u toe sneller en gemakkelijker te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website door de inhoud van onze website af te stemmen op uw persoonlijke voorkeuren (bv. taal).

Welke soorten cookies gebruiken we?

Trix Group gebruikt verschillende soorten cookies:

 1. Functionele cookies om uw persoonlijke websitevoorkeuren te herinneren en te vermijden dat dezelfde communicatiestappen tijdens opeenvolgende raadplegingen van de website herhaald moeten worden. Het is mogelijk dat de gegevens die door deze cookies verzameld worden, persoonsgegevens bevatten die u meegedeeld hebt. Wanneer u deze cookies niet aanvaardt, is het mogelijk dat de prestaties en functionaliteit van onze website aangetast zijn en/of de toegang tot de inhoud van de website beperkt is;
 2. Performance cookies om toe te laten te bepalen hoe u onze website gebruikt, met de bedoeling de inhoud van onze website aan te passen en te verbeteren en het gebruik ervan te vergemakkelijken. Het is voor ons niet mogelijk u aan de hand van deze cookies als een individu te identificeren. Alle gegevens worden anoniem verzameld en samengevoegd;
 3. Google Analytics cookies om ons te helpen onze website te verbeteren. Deze cookies verstrekken ons informatie over de wijze waarop gebruikers met onze website omgaan (bv. duur van een bezoek, aantal bezoekers) zonder dat hierbij persoonsgegevens verzameld worden op basis waarvan een bezoeker geïdentificeerd kan worden.

Het is mogelijk dat Trix Group u doorverwijst naar andere sites via een aanklikbare link. Mogelijk maakt de website waarnaar u verwezen wordt, ook gebruik van cookies. Trix Group raadt u aan het privacybeleid en het cookiebeleid te raadplegen, vermeld op de website van de betreffende organisatie.

Hoe kan ik cookies controleren of verwijderen?

U kunt te allen tijde het gebruik van cookies uitschakelen of blokkeren door uw browserinstellingen te wijzigen. Gelieve er rekening mee te houden dat bepaalde onderdelen van onze website mogelijk niet correct werken wanneer u het gebruik van cookies op deze website uitschakelt of beperkt.

Contactpersoon

Als u vragen hebt in verband met dit beleid, gelieve ons dan te contacteren via info@trixgroup.

 

Contacteer Trix Group

info@trix.group
+32 11 123 222

© Copyright 2022-2023 - Trix Group - Alle rechten voorbehouden.
RPR Antwerpen, afdeling Hasselt